Senǫ̀htsı̨ ayìı xòwhıhtsı̨ nǫǫ̀ɂ

Senǫ̀htsı̨ ayìı xòwhıhtsı̨ nǫǫ̀ɂ (Why Me, Lord in Tłı̨chǫ), Sung by John B. Zoe

Senǫ̀htsı̨ ayìı xòwhıhtsı̨ nǫǫ̀ɂ
Sexè hoı̨zı̨ gòɂǫ, wet'à masì dehwhǫ.
Hasèędı, ayìı edàhłà nǫǫ̀, nets'ǫ̀ goèɂà gha sìı
Įłaà seghǫnıı̨tǫ.

Sets'àądı Jesus, ı̨ɂǫ̀ǫ̀ deeghà nǫǫ̀
Sets'ànedı k'ǫǫ̀t'a weìıhdì
Dzǫ ts'ǫ ı̨daà segha nedę ha-le
Sets'ànedı netł'aà nèdìıhtı̨
(nǫdee t’à) Jesus, netł'aà nèdìıhtı̨

Daneehke, ası̨̀ı̨̀ segha goèɂàa,
Nets'àhdı gha dìì-le, sets'àneedì k'èxa.
D'ahxǫ lı̨ dǫ ts'àhdi gha dìì-le.
Nets'ǫ̀ goèɂàa gha sìı, net'ǫ̀ anats'ıde