Tłı̨chǫ Unicode Words

Below are Unicode Versions of Commonly Used Tłı̨chǫ  Words & Phrases for Documents

 • Tłı̨chǫ (Dogrib)
 • Tłı̨chǫ  Yatıì, (Tlicho Language)
 • Tłı̨chǫ  Ndek'àowo (Tlicho Government)

Communities & Places:

 • Behchokǫ̀      (Rae-Edzo)
 • Dèlı̨ne           (Fort Franklin)
 • Gamètì         (Rae Lakes)
 • T’ èɂehda     (Dettah)
 • Wekweètì    (Snare Lake)
 • Whatì          (Lac la Martre)
 • Sǫǫ̀mbak’è      (Yellowknife)
 • Ezǫdzı̀tı̀     (sacred site)
 • Mǫwhì Gogha Dè Nı̨ı̨tłèè       (Boundary from the Tłı̨chǫ Agreement)
 • Wek’ èezhı̀ı          (Boundary from the Tłı̨chǫ Agreement)

Sayings:

 • Dıı  sah nàé t’à. Dıı deh nı̨ı̨lı̨. Dıı ndè nàgoèhdǫ-le nı̨dè Asıı ts’àgoèt’ǫ hǫı̨lı̨ ha nele.  As long as the sun will rise, as long as the rivers will flow, if the land is not moved, we cannot be limited from our way of life.

 • Iłè dǫ gha gǫıta - In Tłı̨chǫ Unity

Documents:

​Visit: